____ Regulamin promocji „Do Warszawy za 10 zł”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

„Do Warszawy za 10 zł”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji jest UTJ Wołoszka, ul. Garwolińska 2a, 08-420 Miastków Kościelny.
 2. Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja promocyjna organizowana jest na stronie www.woloszka.com.pl, autobusach UTJ Wołoszka oraz bilbordach i ulotkach.
 4. Akcja Promocyjna nie ma na celu zwiększenia sprzedaży.
 5. Czas trwania promocji: od 13 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r.

 

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy tylko pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt i wpływ na realizację, uczestniczyły w opracowaniu i wdrożeniu projektu a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.
 2. Z zastrzeżeniem pkt.1 §2, Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba, nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby poniżej 18 roku życia).
 3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 4. Każdy Uczestnik biorący udział w akcji promocyjnej potwierdza,
  że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

 

 • 3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 

1.Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup biletu z dowolnej miejscowości na trasie Stoczek Łukowski .

  1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.
  3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest UTJ Wołoszka, ul. Garwolińska 2a, 08-420 Miastków Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG, NIP 826-101-78-77.Należy zakupić bilet u kierowcy autobusu.
   1. Nie udziela się dodatkowych rabatów gotówkowych w przypadku zakupu większej ilości biletów.
   2. Warunkiem skorzystania z akcji jest zakup biletu jednorazowego.

    

   • 4 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

    

   1. Ilość biletów nie jest ograniczona.
   2. Promocja nie sumuje się z żadną inną promocją cenową i ratalną.
   3. Po zakupie nie ma możliwości zwrotu biletów.

    

   • 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    

  • 6 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO PRODUKTÓW

   

  1.Reklamacje rozpatrywane są na podstawie następujących przepisów prawnych: W przypadku, gdy produkt został nabyty przez Klienta indywidualnego, w celu nie związanym z działalnością gospodarczą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Dział III Art. 577-581 (gwarancja) oraz “Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r.
  W przypadku, gdy produkt został zakupiony w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Dział II Art.556- 576 (rękojmia) oraz Dział III Art. 577-581 (gwarancja).

   

  • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Regulamin dostępny jest na www.woloszka.com.pl .
  2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Promocją.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dodaj komentarz